Pedagogik

_MG_8929-web
Skörderesultat från trädgårdsdagen.

Vårt arbetssätt

Hos oss på Skatan är det viktigt med en rytm som barn, pedagoger och föräldrar kan vila i och som skapar lugn och trygghet. Varje dag har sin rytm av utelek/innelek, skapande, mat och vila. Aktiviteterna varierar efter barnens behov och efter årstid.

Det viktigaste uppdrag vi har är att ge utrymme för barnens egen lek. Barnen leker för att lära sig. När barn leker, utvecklar de sina olika förmågor som samarbete, kommunikation, initiativ, kreativitet och förmåga att lösa problem.

I leken prövar barnen sina tankar och hypoteser om verkligheten. Därför försöker vi strukturera och organisera rutinerna i vardagen så att de inte mer än nödvändigt bryter in i barnens lek. Barnen ska få möjligheter att leka både ute och inne. Att få röra sig över stora ytor och låta högt är lika viktigt som att få ha en koja under bordet och vara i fred.

Pedagogerna agerar olika utifrån varje grupps/barns behov. Ibland är de aktivt med i leken, dramatiserar och inspirerar med frågor och ger barnen förslag på nya möjligheter i leken. Andra gånger träder de tillbaka, observerar och ger mer spelrum för barnens ledar- och samarbetsförmåga.

På höstterminen ligger fokus på att barnen ska lära känna varandra och bli en trygg grupp.

Barnen vänjs sakta in i de normer och värden som gäller på Skatan; Hur ska vi vara mot varandra? Hur tar vi hand om våra saker? Hur kan man lösa konflikter? Pedagogerna visar modeller för barnen där de får uttrycka sig, lyssna och finna lösningar; Vad hände? Vad ville du? Hur kan vi lösa problemet?

Viktigt är att bemötandet av barnet inte styrs utifrån vad barnet har för kön utan att barnet får möjligheter att vara den det är. Därför har vi en kontinuerlig diskussion om hur vi ur ett genusperspektiv bemöter och bekräftar barnen.

Vår verksamhet och förhållningssätt ska stödja både barns självkänsla och självförtroende; Jag får vara som jag är och känna det jag känner. Jag kan! Jag får tid att pröva och kunna.

2015-01-22 15.08.12
Gemensam matlagning i köket

Temaarbeten/Projekt

Vi arbetar ofta temainriktat. Det innebär att vi under en längre tid arbetar med ett ämne, material eller frågeställning. Ibland kan hela barngruppen vara involverad och ibland en mindre grupp barn. Vi väljer tema utifrån barnens intressen, men också utifrån behov som pedagogerna observerat i barngruppen. Hur långvarigt temat blir beror på barnens vilja, lust och engagemang.

 

Miljö/Material

Våra rum är rum för barn. Det är en miljö som ger möjligheter till olika former av lek. Miljön utformas efter barnens behov; den är flexibel och kan förändras. Det finns

2014-12-02 13.18.29
Skapandet har en naturlig del på Skatan

olika typer av leksaker och skapande material; material som utmanar och stimulerar till kreativitet, fantasi, samarbete och koncentration. Materialet analyseras kontinuerligt utifrån ett genusperspektiv.

 

Miljö och natur

Under vår, sommar och höst gör de stora barnen utflykter till skogen med matsäck. Där kan vi följa årstidernas växlingar, möta djur, se och plocka växter och tälja. Ofta delar vi in oss i mindre grupper och går på äventyr. De små barnen går på utflykt till en närbelägen skog. De med sig dricka i sina ryggsäckar men går sedan hem och äter. På våren startar vi vårt trädgårdsarbete. Barnen får följa och delta arbetet med förkultivering, gödsling, sådd och skörd. Här får de på ett naturligt sätt följa kretslopp, och se processen från frö till blomma ett sätt att känna ansvar och respekt för naturen och miljön. Föräldrarna inbjuds både vår och höst till en trädgårdsdag med fika.

 

Bild och form

Att skapa med olika material som lera, färg, byggmaterial. Vad kan mina ögon och händer skapa?

Drama

Att vara liten och svag, att vara stor och stark. Att vara rädd och ensam, att vara glad och sprudlande. Vi prövar olika roller.

2015-03-10 10.28.35
Rörelse och dans på Skatan

Sång, musik och dans

Att använda sin unika röst tillsammans med andra. Bilda en orkester och att röra kroppen till olika rytmer.

Rörelse

Vad kan min kropp göra? Hoppa, krypa, balansera, springa, dansa, vila, ta emot…

Språk

Lek med ord och bokstäver i rim och ramsor. Att få återberätta sina upplevelser, lyssna på sagor och dockspel ger inspiration till att berätta själv, skapa egna berättelser och inspirerar till lek.

Dokumentation

På Skatan dokumenterar vi mycket med hjälp av fotografering och videofilmning. Barnens egna arbeten form av text, bilder, utställningar och installationer sätts upp på förskolan. Genom dokumentationen får barnen möjlighet att se och reflektera över sin egen utveckling och lärande. Dokumentationen ger även föräldrarna möjlighet att ta del av verksamhetens innehåll.

Föräldrar

Som förälder på Skatan får du stor insyn i verksamheten, lär känna de andra föräldrarna och deltar själv genom praktiskt arbete och administration. Det handlar bland annat om att städa, fixa gården och att vid större personalbrist hoppa in som vikarie.

Genom att föräldrarna ger av sin tid, får barnen bättre mat, mindre barngrupper och fler pedagoger. Vi som har våra barn på Skatan tycker absolut att det är värt det!