Synpunkter och klagomål

Föräldrakooperativet Skatan arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. En del i detta arbete är hantering av klagomål (se även Skollagen SFF 800:110 4 kap. 8 §). Om du har synpunkter på verksamheten så vill vi gärna att du framför dessa. Allas synpunkter är viktiga och ses som en möjlighet för oss att utveckla verksamheten.

Hur gör jag om jag vill framföra ett klagomål eller en synpunkt?

Vi uppmuntrar dig att i första hand vända dig till den som klagomålet berör och som därefter kan lotsa dig vidare. Det kan vara barnens pedagoger, rektor eller styrelsen. Om du inte känner dig nöjd med åtgärderna kan du göra ett mer formellt klagomål.

Klagomål

a) Använd gärna klagomålsblanketten som finns på hemsidan. Denna mailas eller skrivs ut och postas/lämnas in till rektor eller ordförande.

b) Om du inte vill maila kan du också kontakta ordförande, rektor, pedagog eller någon styrelsemedlem muntligen eller via brevform. Viktigt är då att du är tydlig med att du gör ett ”klagomål” så att den behandlas enligt rutinerna för klagomålshantering och att du får återkoppling.

Ditt klagomål kommer att behandlas av styrelsen. Styrelsens möten är öppna för alla medlemmar och därför kan ditt klagomål behöva anonymiseras med hänsyn till sekretess. Vi ber dig därför att tänka på att formulera ditt klagomål så att ingen person utelämnas. Om detta inte är möjligt kan styrelsen ta upp klagomålet utan övriga medlemmars deltagande.

Du kan självklart lämna ditt klagomål anonymt men vi ser gärna att du lämnar namn och hur du vill bli kontaktad så att vi kan återkoppla direkt till dig. Annars går det att läsa i styrelsens protokoll vad som skett med klagomålet.

Vad händer när jag lämnat klagomål?

Ditt klagomål tas upp på nästkommande styrelsemöte. Därefter utreds frågan och åtgärder vidtas. Alla klagomål dokumenteras och tas upp i styrelseprotokollet. Ditt klagomål behandlas som en del i Skatans kvalitetsarbete.

Hur får jag veta vad som hänt med mitt klagomål?

Återkoppling på ditt klagomål kommer från styrelsen eller rektor senast 10 dagar efter styrelsemötet. Om det krävs längre tid att utreda och åtgärda det du uppmärksammat kommer du att meddelas om detta.

Om du lämnat in ditt klagomål anonymt kommer du enbart att få återkopplingen genom styrelsens protokoll. Dessa distribueras till alla föräldrar i föräldrakooperativet.

Inte alls nöjd med åtgärderna?

Om du inte är nöjd med åtgärden och vi inte kan hitta andra vägar att lösa det klagomålet gäller har du möjlighet att kontakta utbildningsförvaltningen på Stockholm Stad. Se kontaktuppgifter på Stockholm Stads hemsida.

Synpunkter och klagomålsblanketten